......................................................................................................................................................................................................................
 Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi Fuyo no Tabi 2012 Shane Campbell Gallery, Lincoln Park Installation View

Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi
Fuyo no Tabi
2012
Shane Campbell Gallery, Lincoln Park
Installation View

 Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi Fuyo no Tabi 2012 Shane Campbell Gallery, Lincoln Park Installation View

Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi
Fuyo no Tabi
2012
Shane Campbell Gallery, Lincoln Park
Installation View

 Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi Fuyo no Tabi 2012 Shane Campbell Gallery, Lincoln Park Installation View

Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi
Fuyo no Tabi
2012
Shane Campbell Gallery, Lincoln Park
Installation View

 Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi Fuyo no Tabi 2012 Shane Campbell Gallery, Lincoln Park Installation View

Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi
Fuyo no Tabi
2012
Shane Campbell Gallery, Lincoln Park
Installation View

 Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi Fuyo no Tabi 2012 Shane Campbell Gallery, Lincoln Park Installation View

Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi
Fuyo no Tabi
2012
Shane Campbell Gallery, Lincoln Park
Installation View

 Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi Fuyo no Tabi 2012 Shane Campbell Gallery, Lincoln Park Installation View

Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi
Fuyo no Tabi
2012
Shane Campbell Gallery, Lincoln Park
Installation View

 Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi Fuyo no Tabi 2012 Shane Campbell Gallery, Lincoln Park Installation View

Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi
Fuyo no Tabi
2012
Shane Campbell Gallery, Lincoln Park
Installation View

 Shinpei Kusanagi entrance 2011 Acrylic on canvas 18" x 18" 2011

Shinpei Kusanagi
entrance
2011
Acrylic on canvas
18" x 18"
2011

 Yukinori Maeda Echoes 2011 Blu-ray, 30 minute loop YM001

Yukinori Maeda
Echoes
2011
Blu-ray, 30 minute loop
YM001

 Yuki Okumura and Keichi Sokabe Today is another sunny day 2009 HDV, 7.12 minutes

Yuki Okumura and Keichi Sokabe
Today is another sunny day
2009
HDV, 7.12 minutes

 Shinpei Kusanagi my cold cove 2011 Acrylic on canvas 19/48" x 16 19/48" ShinKu001

Shinpei Kusanagi
my cold cove
2011
Acrylic on canvas
19/48" x 16 19/48"
ShinKu001

 Kaoru Arima department store girl 2011 Acrylic on canvas 21 7/24" x 17 1/2" KA002

Kaoru Arima
department store girl
2011
Acrylic on canvas
21 7/24" x 17 1/2"
KA002

 Kaoru Arima Resort Hotel 2011 Acrylic on canvas 21 7/24" x 17 1/2" KA001  

Kaoru Arima
Resort Hotel
2011
Acrylic on canvas
21 7/24" x 17 1/2"
KA001
 

 Shimon Minamikawa Green Stripe 2011 Acrylic on canvas 17 43/48" x 15" SMin003

Shimon Minamikawa
Green Stripe
2011
Acrylic on canvas
17 43/48" x 15"
SMin003

 Shimon Minamikawa Gray Flower 2011 Acrylic on canvas 10 19/24" x 8 17/24" SMin002   

Shimon Minamikawa
Gray Flower
2011
Acrylic on canvas
10 19/24" x 8 17/24"
SMin002

 

 Shimon Minamikawa Gray Gray, Pelican 2011 Acrylic on canvas 13" x 9 19/48" SMin001

Shimon Minamikawa
Gray Gray, Pelican
2011
Acrylic on canvas
13" x 9 19/48"
SMin001

 Yui Yaegashi OGU-knife 2011 Oil on canvas 8 17/24" x 13 5/48" YY005

Yui Yaegashi
OGU-knife
2011
Oil on canvas
8 17/24" x 13 5/48"
YY005

 Yui Yaegashi  untitled  2011 Oil on canvas 10 17/24" x 7 1/2" Y004

Yui Yaegashi
untitled
2011
Oil on canvas
10 17/24" x 7 1/2"
Y004

 Yui Yaegashi bind 2011 Oil on canvas 17 43/48" x 20 43/48" Y003

Yui Yaegashi
bind
2011
Oil on canvas
17 43/48" x 20 43/48"
Y003

 Yui Yaegashi untitled 2011 Oil on canvas 8 17/24" x 10 17/24" Y002

Yui Yaegashi
untitled
2011
Oil on canvas
8 17/24" x 10 17/24"
Y002

 Yui Yaegashi note 2011 Oil on canvas 7 5/48" x 5 1/2" YY001

Yui Yaegashi
note
2011
Oil on canvas
7 5/48" x 5 1/2"
YY001

 Tam Ochiai red slide 2007 Acrylic and color pencil on canvas 12 1/5" x 17 3/10"

Tam Ochiai
red slide
2007
Acrylic and color pencil on canvas
12 1/5" x 17 3/10"

Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi
Fuyo no Tabi
2012
Shane Campbell Gallery, Lincoln Park
Installation View

Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi
Fuyo no Tabi
2012
Shane Campbell Gallery, Lincoln Park
Installation View

Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi
Fuyo no Tabi
2012
Shane Campbell Gallery, Lincoln Park
Installation View

Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi
Fuyo no Tabi
2012
Shane Campbell Gallery, Lincoln Park
Installation View

Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi
Fuyo no Tabi
2012
Shane Campbell Gallery, Lincoln Park
Installation View

Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi
Fuyo no Tabi
2012
Shane Campbell Gallery, Lincoln Park
Installation View

Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi
Fuyo no Tabi
2012
Shane Campbell Gallery, Lincoln Park
Installation View

Shinpei Kusanagi
entrance
2011
Acrylic on canvas
18" x 18"
2011

Yukinori Maeda
Echoes
2011
Blu-ray, 30 minute loop
YM001

Yuki Okumura and Keichi Sokabe
Today is another sunny day
2009
HDV, 7.12 minutes

Shinpei Kusanagi
my cold cove
2011
Acrylic on canvas
19/48" x 16 19/48"
ShinKu001

Kaoru Arima
department store girl
2011
Acrylic on canvas
21 7/24" x 17 1/2"
KA002

Kaoru Arima
Resort Hotel
2011
Acrylic on canvas
21 7/24" x 17 1/2"
KA001
 

Shimon Minamikawa
Green Stripe
2011
Acrylic on canvas
17 43/48" x 15"
SMin003

Shimon Minamikawa
Gray Flower
2011
Acrylic on canvas
10 19/24" x 8 17/24"
SMin002

 

Shimon Minamikawa
Gray Gray, Pelican
2011
Acrylic on canvas
13" x 9 19/48"
SMin001

Yui Yaegashi
OGU-knife
2011
Oil on canvas
8 17/24" x 13 5/48"
YY005

Yui Yaegashi
untitled
2011
Oil on canvas
10 17/24" x 7 1/2"
Y004

Yui Yaegashi
bind
2011
Oil on canvas
17 43/48" x 20 43/48"
Y003

Yui Yaegashi
untitled
2011
Oil on canvas
8 17/24" x 10 17/24"
Y002

Yui Yaegashi
note
2011
Oil on canvas
7 5/48" x 5 1/2"
YY001

Tam Ochiai
red slide
2007
Acrylic and color pencil on canvas
12 1/5" x 17 3/10"

 Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi Fuyo no Tabi 2012 Shane Campbell Gallery, Lincoln Park Installation View
 Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi Fuyo no Tabi 2012 Shane Campbell Gallery, Lincoln Park Installation View
 Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi Fuyo no Tabi 2012 Shane Campbell Gallery, Lincoln Park Installation View
 Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi Fuyo no Tabi 2012 Shane Campbell Gallery, Lincoln Park Installation View
 Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi Fuyo no Tabi 2012 Shane Campbell Gallery, Lincoln Park Installation View
 Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi Fuyo no Tabi 2012 Shane Campbell Gallery, Lincoln Park Installation View
 Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi Fuyo no Tabi 2012 Shane Campbell Gallery, Lincoln Park Installation View
 Shinpei Kusanagi entrance 2011 Acrylic on canvas 18" x 18" 2011
 Yukinori Maeda Echoes 2011 Blu-ray, 30 minute loop YM001
 Yuki Okumura and Keichi Sokabe Today is another sunny day 2009 HDV, 7.12 minutes
 Shinpei Kusanagi my cold cove 2011 Acrylic on canvas 19/48" x 16 19/48" ShinKu001
 Kaoru Arima department store girl 2011 Acrylic on canvas 21 7/24" x 17 1/2" KA002
 Kaoru Arima Resort Hotel 2011 Acrylic on canvas 21 7/24" x 17 1/2" KA001  
 Shimon Minamikawa Green Stripe 2011 Acrylic on canvas 17 43/48" x 15" SMin003
 Shimon Minamikawa Gray Flower 2011 Acrylic on canvas 10 19/24" x 8 17/24" SMin002   
 Shimon Minamikawa Gray Gray, Pelican 2011 Acrylic on canvas 13" x 9 19/48" SMin001
 Yui Yaegashi OGU-knife 2011 Oil on canvas 8 17/24" x 13 5/48" YY005
 Yui Yaegashi  untitled  2011 Oil on canvas 10 17/24" x 7 1/2" Y004
 Yui Yaegashi bind 2011 Oil on canvas 17 43/48" x 20 43/48" Y003
 Yui Yaegashi untitled 2011 Oil on canvas 8 17/24" x 10 17/24" Y002
 Yui Yaegashi note 2011 Oil on canvas 7 5/48" x 5 1/2" YY001
 Tam Ochiai red slide 2007 Acrylic and color pencil on canvas 12 1/5" x 17 3/10"